3ipunt Solucions Informàtiques

3ipunt

València 359, entresòl 2
08009 Barcelona
T 935 325 991

contacte@tresipunt.com

INFORMACIÓ GENERAL

Les presents condicions d’ús (les “Condicions d’Ús”) regulen l’accés i la utilització del lloc web, allotjats sota el nom de domini www.tresipunt.com (el “Lloc web”) i sota qualsevol dels subdominis o pàgines web dependents del mateix, així com els continguts i serveis que el titular del Lloc web posa a la disposició dels seus usuaris (els “Usuaris”) i estableixen juntament amb la Política de Privadesa i de Cookies, relatives a la gestió de dades de caràcter personal dels Usuaris, els termes i condicions pels quals es regeixen dits el Llocs web (els “Termes i Condicions”).

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s’exposen les següents dades identificatives del titular del referit Lloc web:

3 & PUNT SOLUCIONS INFORMÀTIQUES, S.L., entitat amb domicili a aquests efectes en Calle València, 359, Entresòl 2ª, de Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 3uditores6.731, Foli 39, Fulla 284400, amb Nombre d’Identificació Fiscal B63506869, (d’ara endavant, 3&PUNT)

L’accés a aquest Lloc web o el seu ús per l’Usuari implica necessàriament, i sense reserves, el coneixement i acceptació dels Termes i Condicions. Per tant, es recomana que l’Usuari els llegeixi de detingudament cada vegada que vulgui accedir al referit Lloc web. En cas de no acceptar les clàusules establertes en les presents Condicions d’Ús, l’Usuari haurà d’abstenir-se d’accedir i/o utilitzar els serveis i/o continguts posats a la seva disposició en aquest Lloc web, procedint a abandonar-los.

3 & PUNT SOLUCIONS INFORMÀTIQUES, S.L., S.L., ha creat el Lloc web com una forma de compartir les últimes novetats i notícies de la companyia i del seu sector d’activitat que considera que poden interessar als usuaris del Lloc web o els clients de la signatura en relació a la consultoria integral en tecnologies de la informació i les comunicacions, basades en solucions de Programari Lliure.

Per poder utilitzar els Serveis oferts en els Llocs web, és condició necessària que els Usuaris siguin majors d’edat, per la qual cosa, amb l’acceptació dels següents Termes i Condicions, l’Usuari manifesta que és major d’edat, així com que disposa de la capacitat necessària per contractar els Serveis oferts en els Llocs web.

En relación a lo anterior el Usuario será, en todo caso, responsable de la exactitud y veracidad de los datos proporcionados a 3 & PUNT SOLUCIONS INFORMÀTIQUES, S.L., a través del formulario de registro.

En relació a l’anterior l’Usuari serà, en tot cas, responsable de l’exactitud i veracitat de les dades proporcionades a 3 & PUNT SOLUCIONSINFORMÀTIQUES, S.L., a través del formulari de registre.

Aquells Usuaris menors d’edat que estiguin interessats a contractar els Serveis requeriran l’autorització de prèvia dels seus pares o tutors legals.

ÚS DE LA PÀGINA

L’usuari s’obliga a no utilitzar el Lloc web per a la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les condicions establertes en les presents Condicions d’Ús. Així mateix, s’obliga a no realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial remetent missatges que utilitzin una identitat falsa.

La Companyia actua exclusivament com a responsable del Lloc web en la seva condició de prestador d’un servei d’informació, no fent-se responsable dels continguts que, en contravenció a les presents condicions generals, els usuaris poguessin enviar o publicar, sent l’usuari l’únic responsable de la veracitat i licitud dels mateixos.

La Companyia podrà interrompre el servei del Lloc web que estigui sent utilitzat per l’usuari i resoldre de manera immediata la relació amb l’usuari si detecta un ús del Lloc web o de qualsevol dels serveis que en el mateix s’ofereixen que pugui considerar contrari a l’expressat en les presents Condicions d’Ús.

La Companyia es reserva la facultat de decidir, a qualsevol moment, sobre la continuïtat dels serveis de la societat de la informació que presta a través del seu Lloc web.

En el cas que es reservessin àrees per a la participació dels usuaris (blogs, fòrums, xats, comentaris, comparticions, etc.), 3 & PUNTSOLUCIONS INFORMÀTIQUES, S.L. no participaria de cap manera en els mateixos, sent les aportacions o opinions que els usuaris aportin de la seva plena responsabilitat. La Companyia es reserva el dret de suspendre o eliminar aquelles aportacions o comentaris que incompleixin aquestes condicions.

Així mateix, l’Usuari assumeix que la Companyia, si escau, podrà posar en coneixement de les autoritats administratives o judicials aquells fets que poguessin ser constitutius d’una activitat il·lícita, sense necessitat de comunicar-ho prèviament a l’Usuari.

PROTECCIÓ DE LA NAVEGACIÓ.

En connectar-se a Internet és convenient que, a més de cuidar els aspectes bàsics de protecció de l’ordinador, siguin tingudes en compte les següents mesures de precaució:

 • Utilitzar versions actualitzades dels navegadors.
 • En l’accés a l’àrea d’accés restringit, comprovar que l’accés es produeix utilitzant el protocol de seguretat TLS 1.1 per garantir la integritat i la confidencialitat de la informació facilitada.
 • per llocs web coneguts.
 • No acceptar l’execució de programes la descàrrega dels quals es produeixi de forma automàtica, si no confia en les fonts que originen la seva descàrrega.
 • En el cas que s’utilitzin ordinadors públics o compartits amb terceres persones confirmar que no es troba activada l’opció de recordatori de contrasenyes automàtic.
 1. Protecció de contrasenyes.Les contrasenyes facilitades són absolutament confidencials pel que serà responsabilitat de l’usuari fer un bon ús de les mateixes, havent d’observar un deure diligencia en la seva custòdia i ús. En aquest sentit, no hauran d’escriure’s contrasenyes en paper ni en documents de l’ordinador. Podrà canviar-se la contrasenya periòdicament. En aquest cas, es recomana que la contrasenya triada es tracti d’una contrasenya difícilment deduïbles, evitant que coincideixin, per exemple amb la seva data d’aniversari, naixement, número de telèfon, etc.Per raons de seguretat, l’accés als serveis dels Llocs web pot bloquejar-se si s’introdueix la clau d’accés de forma errònia un nombre successiu de vegades.
 2. Protecció davant virus.Els virus són programes que s’instal·len en l’ordinador, habitualment de forma oculta al propietari, amb finalitats perjudicials per a l’equip de l’usuari (per exemple, destruir arxius o el disc, propagar-se a altres ordinadors o provocar un mal funcionament de l’ordinador).Per evitar possibles infeccions de virus és convenient:
  • Disposar d’un programari antivirus actualitzat, per la qual cosa hauran de consultar-se les instruccions del fabricant del programa per mantenir activa l’actualització automàtica.
  • Analitzar amb l’antivirus els documents rebuts per mitjans electrònics o que provinguin de mitjans externs com a dispositius portàtils.
  • Instal·lar programes que provinguin de fonts segures que no vulnerin drets de propietat intel·lectual.
  • És convenient instal·lar un sistema antiespia per evitar els programes espia, més coneguts pel seu terme en engonals spyware. Així mateix, es recomana configurar un sistema de filtre de spam per limitar l’enviament de correus massius no desitjats.
  • En cas de rebre correus no sol·licitats és recomanable confirmar l’enviament amb el remitent o esborrar el missatge directament. Mai ha d’obrir-se encara que provingui d’un remitent conegut.
  • No participar en correus encadenats ni reexpedir correus indiscriminadament.
  • No executar directament els fitxers annexos, és molt més segur extreure’ls prèviament a un directori de l’ordinador.

Disposar d’un programa antivirus no assegura la protecció total de l’equip de l’usuari havent de, principalment a dos motius: que el mateix sigui tan nou que sigui detectat per la biblioteca de virus del programa o que, es produeixi un “fals positiu”, és a dir, que un programa posseeixi en el seu codi de programació seqüencies que s’assimilen a un virus.

PROPIETAT  INTEL·LECTUAL E INDUSTRIAL

La totalitat del Lloc web: text, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis sobre Propietat Intel·lectual i Industrial i pertanyen a 3 & PUNT SOLUCIONSINFORMÀTIQUES, S.L. com a autor d’una obra col·lectiva, quedant prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, salvo per a ús personal i privat.

La Companyia no garanteix que els continguts siguin precisos o lliures d’error o que el lliure ús dels mateixos per l’usuari no infringeixi els drets de terceres parts. El bon o mal ús d’aquesta pàgina i dels seus continguts està sota la responsabilitat de l’usuari.

Així mateix, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o redifusió, total o parcial, de la informació continguda a la Pàgina, qualsevol que fos la seva finalitat i el mitjà utilitzat per a això, sense autorització prèvia de la Companyia.

ENLLAÇOS

La Pàgina pot incloure enllaços o links a llocs de tercers. Les pàgines pertanyents a tercers no han estat revisades ni són objecte de controls per part de la Companyia. En qualsevol cas, la Companyia no podrà ser considerada responsable dels continguts d’aquests llocs web ni de les mesures que s’adoptin relatives a la seva privadesa o al tractament de les seves dades de caràcter personal.

La Companyia recomana la lectura detinguda de les condicions d’ús i la política de privadesa d’aquests llocs.

En cas d’estar interessat a activar un enllaç a alguna de les pàgines de la Companyia haurà de comunicar-ho, obtenint el consentiment exprés per crear l’enllaç. La Companyia es reserva el dret d’oposició a l’activació d’enllaços amb el seu lloc web.

MENORS D’ EDAT

Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors de 18 anys no autoritzats.

La Companyia recorda als usuaris majors d’edat, que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat determinar què serveis i/o continguts són no apropiats per a l’edat d’aquests últims.

La Companyia els informa que existeixen programes informàtics que permeten filtrar i bloquejar l’accés a determinats continguts i serveis, de tal forma que els pares o tutors, per exemple, poden decidir quins són els continguts i serveis d’Internet als quals els menors poden tenir accés i quins no.

RESPONSABILITATS

La Companyia no serà responsable directa ni subsidiàriament de:

 • La qualitat del servei, la velocitat d’accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la Pàgina.
 • Els danys que puguin causar-se en els equips de l’usuari per la utilització de la Pàgina.
 • Els casos en què un tercer, infringint les mesures de seguretat establertes, accedeixi als missatges o els utilitzi per a la remissió de virus informàtics.
 • Els vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o llocs a disposició.
 • La licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts que els usuaris transmetin amb la utilització de la pàgina o dels serveis en ell oferts, així com tampoc la seva veracitat o exactitud. La Companyia no controla la utilització que els usuaris fan de la Pàgina, ni garanteix que ho facin conforme a l’establert en el present Avís Legal.
 • L’actualització dels continguts oferts als apartats de notícies.A títol enunciatiu i amb caràcter no limitatiu, l’usuari serà responsable de:
  • Dels continguts introduïts per ells, especialment de les dades i informacions introduïts i enviats a la Companyia per mitjà dels Llocs web.
  • De la realització de qualsevol tipus d’actuació il·lícita, lesiva de drets, nociva i/o perjudicial.
  • De la custòdia del seu nom d’usuari i password, no havent-ho de comunicar a terceres persones, amb vista a l’evitació de suplantacions d’identitat o facilitació de dades no veraces o incorrectes.

FUR

Per a qualsevol tipus de controvèrsia derivada de la utilització dels serveis oferts o dels continguts propis dels Llocs web les parts, amb l’acceptació del clausulat establert en les presents Condicions d’Ús se sotmetran als Tribunals i Jutjats competents de Barcelona.